Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Geachte mevrouw Makatita,


Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft.

Vraag 1:
Heeft het opstappen van deze topman gevolgen voor de ontwikkeling van het Enci-terrein? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke gevolgen?

Antwoord 1:
Of dit gevolgen heeft, is op dit moment nog niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de stappen die LRE hier de komende periode in zal zetten, en de reactie daarop van alle Plan van Transformatie-partijen. Hierover zijn wel al de eerste gesprekken met LRE en de overige PvT-partijen gestart.Zodra hieruit meer bekend is, zullen wij de gemeenteraad hierover informeren.

Vraag 2:
Is het college de mening toegedaan dat het college bij het aangaan van contacten met de huidige partijen van LRE (waaronder ook de persoon waarover het krantenartikel gaat) zorgvuldig genoeg is geweest voor wat betreft het controleren van de goede naam en faam van betrokken partijen? Of was dit geen rol voor het College? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 2:
Ja. Wij hebben de stappen gezet die noodzakelijk en juridisch mogelijk waren. In februari 2023 hebben alle partijen in het Plan van Transformatie de Wijzigingsovereenkomst ondertekend. De heer Theunisse had op dat moment geen zeggenschap in de betrokken ondernemingen. De gemeenteheeft tevens een Bibob quick scan uitgevoerd naar Limburg Real Estate BV en LRE Lage Kanaaldijk 115 BV. Vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen wij geen nadere uitspraken doen over de inhoud van het Bibob onderzoek en dus ook niet over de eventueel daarbij betrokken personen. Wel kunnen we constateren dat er op het moment van sluiten van de wijzigingsovereenkomst in februari 2023 geen redenen waren om de wijzigingsovereenkomst niet te sluiten.

Vraag 3:
Is het college de mening toegedaan dat het de juiste rol genomen heeft in het proces zoals het tot nu toe gelopen is? Of had ze meer moeten doen waardoor een situatie als deze te voorkomen was geweest?

Antwoord 3:
Het college is van mening dat zij de juiste rol in het proces heeft ingenomen, zoals met uw raad afgestemd in de Actualisatie Plan van Transformatie (december 2021). Vanuit deze rol hadden wede situatie niet kunnen voorkomen. Nadat ENCI/De Heidelberg Groep het bedrijventerrein aan LRE had verkocht, werd LRE voor de overige PvT-partijen het nieuwe aanspreekpunt.
Zoals gemeld heeft de gemeente voorafgaand aan ondertekening van de wijzigingsovereenkomst een Bibob quick scan uitgevoerd. Bij een relevante vergunningsaanvraag van LRE wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Dit is tot op heden nog niet aan de orde geweest.

Vraag 4:
Hoe ziet het College haar rol in het lopende proces naar aanleiding van de ontstane situatie?

Antwoord 4:
In algemene zin blijven we onze rol vervullen zoals afgesproken in het kader van de Actualisatie Planvan Transformatie. LRE heeft verzocht om naar aanleiding van het gepubliceerde artikel op korte termijn bestuurlijk bijeen te komen om aan alle betrokken bestuurders/partners een nadere toelichting te geven. Als voorzitter van de Stuurgroep zullen we dit faciliteren, in afstemming met alle partijen. De stappen in het vervolgproces, en de rol van het College daarin, zijn afhankelijk van de wijze waarop LRE met deze situatie zal omgaan.

Vraag 5:
Ziet het College nu een andere, grotere rol in dit proces/dossier waardoor de belangen vanMaastricht, haar inwoners en mensen uit de regio veiliggesteld worden en de importantie van een juiste ontwikkeling van dit unieke gebied beter gewaarborgd worden?

Antwoord 5:
In de afgelopen periode is via verschillende sporen gewerkt aan het borgen van randvoorwaarden voor een positieve ontwikkeling van het ENCI-gebied. Ten eerste wordt, in samenwerking met rijk en provincie, besluitvorming voorbereid om te komen tot aanwijzing van deels rijksmonumenten en deels gemeentelijke monumenten. Op het bijgevoegde concept kaartje is dit indicatief aangegeven. Voor de gemeentelijke monumentenaanwijzing is een Thema Omgevingsplan Erfgoed ENCI in voorbereiding. Het streven is om beide aanwijzingsbesluiten (rijk en gemeente) in het najaar van 2024 in procedure te brengen. Dit traject kan en zal onverminderd worden doorgezet.
Ten tweede heeft LRE een Ruimtelijk Kader opgesteld, ter uitwerking van het eerder verstrekte Ambitiedocument. Dit stuk is met de betrokken PvT partners besproken en nagenoeg gereed voorvaststelling. Hierbij wachten we de vervolgstappen van LRE af, om te kunnen beoordelen hoe we daar mee verder gaan. Inhoudelijk gezien is er overigens wel een positieve grondhouding ten aanzien van dit Ruimtelijk Kader.
Of de rol van de gemeente in het ENCI-dossier op andere vlakken dient te wijzigen, moet nog worden afgewogen. Dit wordt (her)beoordeeld en is mede afhankelijk van de houding en positie die LRE, als eigenaar van het gebied zal aannemen in reactie op de actuele ontwikkelingen.

Vraag 6:
Zo ja, hoe ziet deze rol er dan uit?

Antwoord 6:
Mocht wijziging van de gemeentelijke rol noodzakelijk zijn (zie ook antwoord onder 5), dan zullen wij dit nader uitwerken. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij de gemeenteraad hierover informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,
G.J.C. Kusters W.A.G. Hillenaar

Ander nieuws

Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Seniorenstads PartijMaastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer
Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

2 april 2024. Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht. Er is wel een nieuw gastenhuis gerealiseerd voor mensen met dementie, maar het kan niet in gebruik worden genomen omdat er een geen elektra-aansluiting door Enexis gemaakt kan worden!?

Lees meer