Bijdrage Senioren stads-Partij Maastricht Begroting 2023 en kaderbrief 2025

2 juli 2024

Beste voorzitter, leden van het college, raadsleden en inwoners van Maastricht
Allereerst dank aan het College en  betrokken ambtenaren voor het vele werk dat zij hebben verricht. Hier volgt de bijdrage van de Senioren-stads-Partij Maastricht: 

Eerst een korte inleiding:

Sjeng en Marie  lopen samen innig gearmd op een zonnige dag door Maastricht. Ze genieten van de natuur en schone lucht. Ze wandelen door buurten met aantrekkelijke winkel -en gezondheidscentra en laagdrempelige ontmoetingsplekken.  Er is geen zwerfafval of fietswrak waar ze overheen zouden kunnen vallen of scheef liggende stoeptegels waardoor ze zouden kunnen struikelen. Ze voelen zich veilig door de aanwezige politie en handhavers.

Sjeng en Marie maken deze wandeling geregeld, doen onderweg oefeningen op buitensporttoestellen, drinken of eten samen met anderen iets, brengen een bezoek aan de film of een voorstelling waarover ze in het blad aan huis gelezen hebben waarna ze met het bestelde busvervoer weer huiswaarts keren. Daar komt de thuiszorg om hen te verzorgen

Binnenkort verhuizen zij, als senioren van een zekere leeftijd, naar een aangepaste en betaalbare woning in hun eigen vertrouwde buurt. Zo kunnen ze een beroep blijven doen op mantelzorg door familie, buren en bekenden.

Dit  verhaal klopt anno 2024 helaas nog lang niet altijd, maar kan in 2025 meer verteld worden, als we de speerpunten uit de Kaderbrief 2025 waar kunnen maken.

Voor wat betreft de jaarrekening   ‘23:

De Senioren-Stads-Partij Maastricht wil opmerken dat de Jaarrekening een samenvatting is van het jaar dat achter ons ligt, deze periode is voorbij. De jaarrekening roept wel enkele vragen op, te weten:

·     Is de vrijval van middelen van ruim €27 miljoen structureel of is het eenmalig op structurele posten? Of een combinatie van beiden en kunt u deze toelichten?

·     Het college doet een voorstel resultaatbestemming 23, de Senioren-stads-Partij Maastricht kan zich daar in vinden.

·      Het restant van € 9,025 miljoen gaat naar de Algemene Middelen. De Senioren-stads-Partij Maastricht is er voorstander van om deze financiële middelen (deels?) zo te gebruiken dat de inwoners er direct profijt van ondervinden.

·     De vrijval van middelen wordt deels veroorzaakt door onderuitputting op diverse posten vanwege capaciteitsproblemen.  Houdt dit in dat er wellicht ambities geschrapt moeten worden? Welke zouden dit volgens het College dan zijn?  De Senioren-stads-Partij Maastricht is voorstander van aandacht voor wat nu wel mogelijk  is, zodat mensen ervaren dat dit voor hun gerealiseerd wordt.  

  

Onze bijdrage voor wat betreft de Kaderbrief ‘25:

Het College stelt op pagina 3 van de Kaderbrief  het debat over de koers van de gemeente met de Raad te willen voeren en zegt benieuwd te zijn naar de ideeën en gedachten van de Raad. De Senioren-Stads-Partij Maastricht wil het College graag haar overwegingen en speerpunten meegeven:

 

Verbeteren luchtkwaliteit:

Op pagina 16 staat dat per 1 januari ‘25 gestart wordt met de invoering van de Zero-emissiezone in het centrumgebied en Wyck. Voor- en tegenstanders laten van zich horen en ook de eventuele beleidsaanpassingen door het nieuwe kabinet zorgen voor verdere discussie. Voor de Senioren-stads-Partij Maastricht is het echter duidelijk dat we door moeten gaan met het verbeteren van de luchtkwaliteit, het beperken van de klimaatverandering en bewaken van de biodiversiteit voor een gezonde leefomgeving. De Senioren-stads-Partij Maastricht vraagt wel aan het Collegeoog te blijven houden voor de problemen die onze inwoners en ondernemers hierbij ondervinden en hen zoveel mogelijk te ondersteunen op weg naar een emissieloos vervoer.  

 

Ouderen-communicatie:

Naar aanleiding van de motie Ouderenbeleid van de Senioren-stads-Partij Maastricht van november ‘22  hebben we dit jaar voor de tweede keer het integraal overzicht mogen ontvangen, waarvoor dank. Op het gebied van communicatie naar ouderen heeft de Senioren-stads-Partij Maastricht zeker nog wensen. Uit diverse recente onderzoeken en publicaties blijkt dat ouderen, ook in Maastricht, ondanks hun groeiende digitale vaardigheden, veelal de voorkeur geven aan informatie via een papieren krant of magazine. Zo houden zij zich op de hoogte van wat er speelt en nog belangrijker wat er voor hen in Maastricht voor activiteiten en voorzieningen zijn. Vooral dit laatste helpt bij het voorkomen van eenzaamheid. De Senioren-stads-Partij Maastricht pleit dan ook om herinvoering van een papieren informatiekrant. De motie hiervoor zal ik straks voorlezen.

 

Participatieproces en Burgerberaad:

De titel van de Kaderbrief is: Investeren in Verbondenheid. Op pagina 5 stelt het College dat in 2025 de burgerparticipatie in brede zin geëvalueerd wordt. Afgelopen jaar vond het Burgerberaad plaats. Hieruit zijn een aantal positieve uitkomsten geformuleerd. De Senioren-stads-Partij Maastricht is in afwachting van de voorstellen van het College hieromtrent.

Ook de burgerbegroting was wederom een succes. De Senioren-Stads-Partij Maastricht is blij met de betrokkenheid en bijdrage van deze inwoners maar vraagt aandacht van het College voor een verdeling over alle 40 wijken van Maastricht. Wellicht helpt het aanbieden van  ondersteuning vanuit de gemeente mensen die bij de afgelopen edities van de Burgerbegroting nog geen aanvraag ingediend hebben, dit wel te gaan doen.

Het participatieproces dat naar aanleiding van de op 1 januari 2024 ingegane Omgevingswet ingezet wordt stemt de Senioren-Stads-Partij Maastricht hoopvol. Immers zoals op pagina 5  gesteld wordt is de stem van de inwoner belangrijk. In de Raadsinformatiebrief van 18 juni jl. kunnen we lezen dat erin Heer en Scharn gestart wordt met een Participatietraject in het kader van het Omgevingsplan.

De wooncrisis staat bovenaan in de top tien en iedereen vindt dat er meer woningen gebouwd moeten worden (voor diverse doelgroepen) maar als er een initiatief gepresenteerd wordt komen er bezwaren die het traject enorm vertragen.

Door de inspraak helder, met duidelijke regels en verwachtingen vorm te geven ervaren de belanghebbenden een stem te hebben en creëer je meer draagvlak.  Vroeg participeren levert in het begin wellicht wat extra werk op maar resulteert uiteindelijk in een vlotter verlopen proces.

De Senioren-stads-Partij-Maastricht zal het Participatietraject aandachtig volgen, in gesprek blijven met onze inwoners en de ervaringen van dit participatietraject en de daaruit voortvloeiende aanpassingen nauwgezet volgen.

 

Handhaving en Veiligheid:

Op pagina 11 staat:  Een veilige en leefbare woonomgeving voor onze inwoners is onze prioriteit. De Senioren-Stads-partij Maastricht onderschrijft dit vanuit haar partijprogramma en vraagt aandacht voor het organiseren van veiligheid dichtbij de burger, met behulp van zichtbaar aanwezige wijkagenten en veilige-buurten teams die samenwerken met betrokken burgers in de wijk.

Het team Handhaven openbare ruimte wordt uitgebreid en geprofessionaliseerd staat verder op die pagina te lezen.  

De Senioren-Stads-Partij-Maastricht is voorstander van het investeren in de mensen zodat zij hun werk beter en vooral met meer plezier kunnen uitvoeren. Vernieuwende handhaafaanpak kan daar zeker bijhelpen, voorwaarde is wel de mensen die het werk moeten uitvoeren hierbij vanaf het begin te betrekken.

Ook  het herijken van het afvalbeleid en de aanpak van zwerfafval krijgt aandacht van het College. De Senioren-stads-Partij Maastricht wil haar waardering uitspreken voor het tot nu toe gevolgde proces en zal bij het verdere proces aandachtig volgen of de inbreng van de bewoners voldoende verwerkt zijn in het nieuwe afvalbeleid. Het in de komende jaren stapsgewijs plaatsen van ondergrondse afvalcontainers is een goede stap in de richting van het verminderen van het zwerfafval. Ook het eenmaal per jaar gratis ophalen van grof vuil draagt bij aan een schonere leefomgeving. Beide zijn speerpunten uit het partijprogramma van de Senioren-Stads-Partij Maastricht.

Ontmoeten: 

De titel van de Kaderbrief 25 luidt: Investeren in verbondenheid,  het thema dat centraal staat in het coalitieakkoord. De Senioren-Stads-Partij Maastricht kan hier alleen maar achter staan. In ons partijprogramma vragen wij aandacht voor een kloppend hart in elke wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek voor verenigingen, ateliers en andere vormen van cultuur die mensen bij elkaar brengt. Kleinschalige dagbesteding waar aandacht is voorvereenzaming en geestelijke achteruitgang bij met name alleenstaanden.

Zo’n plek  kan ook de vele mantelzorgers in onze stad ondersteunen en hen een moment van rust bieden als ze weten dat de mantelzorg vragende elders aandacht en verzorging krijgt. Kortom in iedere wijk een pareltje van een sociaal laagdrempelige ontmoetingsplek.  

De Senioren-Stads-Partij Maastricht vraagt aandacht voor een integraaloverzicht van alle plekken en gebouwen in onze stad waar activiteiten in het kader van ontmoeten  plaatsvinden. Wellicht kunnen gebouwen en plekken optimaler ingericht en gebruikt worden zodat er de hele dag door gebruik van gemaakt wordt. (en niet alleen enkele uren per dag of per week.) 

De Senioren-Stads-Partij Maastricht is, vanwege het belang dat zij hecht aan een kloppend hart in elke wijk, mede-indiener van een motie van het CDA met als onderwerp  “gemeenschapshuizen”. 

De Senioren-Stads-Partij Maastricht wil, gezien de naderende zomervakantie-periode  van de gelegenheid gebruik maken om haar zorgen uit te spreken over de ontwikkelingen binnen de Thuiszorg. Ook voor de komende zomerperiode is er geen garantie dat de mensen kunnen rekenen op voldoende thuiszorg. (Er wordt een beroep gedaan op mantelzorgers. Echter, hoe graag men ook bereid is voor een ander te zorgen, de energie en tijd en verantwoordelijkheid van mantelzorgers kent zijn beperkingen.) De Senioren-Stads-Partij Maastricht vraagt dan ook blijvende aandacht voor het tekort aan en overvragen van zowel Thuiszorg-personeel als mantelzorgers. Ondersteuning van sociaal laagdrempelige en goed ingerichte ontmoetingsplekken van waaruit enige zorg en aandacht gegeven zou kunnen worden zou wellicht met hulp van het Deltaplan Ouderenzorg gerealiseerd kunnen worden.

 

Wonen:

In de Kaderbrief wordt herhaaldelijk gesteld dat iedereen betaalbaar, gezond, prettig en veilig in kwalitatief goede woningen en een aantrekkelijke groene omgeving moet kunnen wonen. Het is een hele uitdaging maar het college werkt hard aan het realiseren van deze opdracht. De Senioren-Stads-Partij Maastricht onderstreept het belang van goed en betaalbaar wonen.

De partij heeft in november ‘23 een motie ingediend om een symposium  te organiseren die gaat over het wonen in de toekomst in Maastricht. De Werkgroep bestaande uit Coen van der Gugten, Ria Strik, Henri Borgignons, Jules Ortjens, Paul van de Kandelaar, John Voorst  en mezelf als voorzitter van deze werkgroep heeft de afgelopen maanden zeer prettig en intensief samengewerkt met ondersteuning vanuit de griffie en een interessant en inspirerend dagprogramma weten samen te stellen. Ik wil hier mijn welgemeende dank aan hen allen uitspreken voor deze bijzonder aangename samenwerking, zo kan het, zo werkt het.  

Tijdens dit raadsymposium kijken we samen, vanuit een integrale toekomstbestendige visie, naar wonen. We willen met de opbrengst van dit symposium als gemeenteraad, in het hier en nu, samen de goede keuzes kunnen maken zodat Maastricht  in 2040 die gezonde woonstad is waar we samen trots op zijn.

De uitnodiging voor 11september is al via de griffie verstuurd, ik wil namens de werkgroep de raads- en burgerleden oproepen zich aan te melden zodat we gezamenlijk van dit symposium en van de opbrengst ervan een succes maken waar de huidige en toekomstige inwoners van ons mooie Maastricht profijt van gaan hebben.

Voor zover de bijdrage inde eerste termijn van de Senioren-stads-Partij Maastricht

Ander nieuws

Nieuw logo voor de Senioren stads-Partij Maastricht

Nieuw logo voor de Senioren stads-Partij Maastricht

In de recente Algemene ledenvergadering is het nieuwe logo van de Senioren stads-Partij Maastricht gepresenteerd. Dit is het secundaire logo; het primaire logo ziet u binnenkort in de heading van deze website.

Lees meer
Algemene Vergadering Senioren stads-Partij Maastricht

Algemene Vergadering Senioren stads-Partij Maastricht

Op zaterdag 29 juni heeft de Senioren stads-Partij Maastricht haar halfjaarlijkse ledenraadpleging gehouden. Dit keer in het Ruweel in Malberg. Daarin werd o.a. een nieuw bestuurslid gekozen in de persoon van Noud Schaper, wiens foto u hierboven ziet afgebeeld.

Lees meer
Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Senioren stads-Partij Maastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer