12.1.22

Verslag van de fractie over 2022

Download bestand

Algemeen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gaf aan het jaar voor partij en fractie echter een bijzonder tintje. Als de grootste partij in Maastricht mochten wij onder aanvoering van Frans Bastiaens het voortouw nemen om een nieuw stadsbestuur te vormen. Hierbij heeft van meet af aan het versterken van  verbondenheid centraal gestaan.

Ondanks het met zestien raadsfracties sterk versnipperd politiek landschap in Maastricht is een coalitie akkoord tot stand gebracht waar we trots op mogen zijn.  Vooral trots omdat duidelijk in het akkoordeen koers is uitgewerkt waarin de mensen centraal staan, en ook duidelijk is dat we het in Maastricht anders gaan doen. Daarbij vervult Frans Bastiaens als locoburgemeester/wethouder een centrale rol. Zijn portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige wijken, en Ouderenbeleid onderschrijft dit. Het is aan de fractie om de verbindende factor te zijn binnen de nieuwe coalitie.

Wij zijn ervan doordrongen dat het waarmaken van onze ambitie staat of valt met het versterken van verbondenheid of zoals verwoord in het coalitieakkoord;

·      Verbondenheid in de stad, tussen de inwoners van Maastricht;

·      Verbondenheid met de stad, die een thuis is voor al haar inwoners;

·      Verbondenheid van de stad, met haar partners en de (EU)regio.

Deze raadsperiode gaan we dan ook aan de slag met plannen en acties gericht op:

·      veerkrachtigewijken

·      gebiedsontwikkeling

·      veiligheiden leefbaarheid

·      wonen

·      klimaaten energie

·      participatie

·      economieen arbeidsmarkt

·      cultuur

·      sporten bewegen

·      Maastrichten de (EU)regio

·      onderwijs en jeugd

·      bestuur, organisatie en financiën

Uitgangspunt is en blijft voor de fractie mensen medezeggenschap te geven. Naast de burgerbegroting is invoering van een burgerberaad een instrument dat hieraanbijdraagt.

Samenstelling fractie na de verkiezingen

John Steijns, fractievoorzitter, lid presidium, woordvoerder Algemene Zaken, lid vertrouwenscommissie benoeming nieuwe burgemeester

Ria Makatita-Hendrix, gemeenteraadslid, vice-fractievoorzitter, lid commissie Begroting en Verantwoording, woordvoerder Domein Fysiek

Jos Boelen, gemeenteraadslid, lid selectiecommissie kinderraad /kinderburgemeester, woordvoerder Domein Sociaal, Onderwijs en Sport

 Henny Willems, gemeenteraadslid, voorzitter Domein Sociaal, woordvoerder Economie en Cultuur

Halil Mermi, gemeenteraadslid (momenteel met ziekteverlof)

Jan Meertens, tijdelijk vervangend gemeenteraadslid, woordvoerder gemeentelijke financiën

Harry Mevissen, burgerlid, lid Domein Sociaal

Samantha Rodolf - Lejeune, burgerlid t/m 11 november en vanaf11 november fractie ondersteuner

Matthieu Vermin, fractieondersteuner

 In januari 2023wordt Matthieu Vermin bij de gemeenteraad voorgedragen als burgerlid namens SPM. Daarnaast gaat met ingang van 1 januari 2023 Thea Wesselingh als fractie ondersteuner de verslaglegging verzorgen. 

De fractie heeft tijdelijk “afscheid” moeten nemen van Samantha Rodolf-Lejeune. Haar positieve maatschappelijke ontwikkeling maakt het voor haar onmogelijk dit te combineren met de werkzaamheden binnen de fractie. Wij danken Samantha voor haar inzet binnen de fractie en wensen haar veel succes binnen haar loopbaan.  

Na de verkiezingen is een anonieme aangifte ingediend tegen Halil Mermi. Deze aantijging heeft geleid tot gezondheidsperikelen met als gevolg dat Halil Mermi zich na de zomervakantie heeft moeten ziek melden als raadslid. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie de aangifte geseponeerd. Zowel fractie alsook het partijbestuur hebben van meet af aan het vertrouwen in Halil Mermi uitgesprokenen hopen op een spoedig herstel.

De fractieleden vervullen de werkzaamheden op basis van ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord “Maastricht, stad van verbondenheid” Het geven van vertrouwen is de basis voor de collegiale gezindheid binnen de fractie.

Vergaderingen en bijeenkomsten

In 2022 stonden16 raadsvergaderingen en 35 domein-vergaderingen op de agenda. Daarnaast werden35 fractievergaderingen belegd.  Ook werd door leden van de fractie deelgenomen aan verschillende inwerksessies, cursussen, trainingen, workshops, en kennisbijeenkomsten.Daarnaast kregen leden, inwoners, organisaties en/of ondernemers demogelijkheid om een specifiek thema te gast te zijn bij de fractie.

Jos Boelen en John Steijns hebben medewerking verleend aan educatieve lessen op basisscholen die betrokken zijn bij de kinderraad. Daarnaast heeft Jos Boelen bij de BernardLievegoed School medewerking verleend aan de jaarlijkse vragenronde met leerlingen van Havo 4 en VWO 5.

De fractie is gestart met consultatie bijeenkomsten, waarvoor gericht organisaties, verenigingen /of inwoners worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s en/of beleidsontwikkelingen aan de orde. Het instellen van de werkgroep “Ouderenbeleid” betekent een impuls voor het versterken van het contact met onze achterban /kiezer. De fractie heeft het voornemen om voor het thema “Veerkrachtige wijken”in 2023 ook een werkgroep in te stellen.

Schriftelijke vragen

Het spervuur aan schriftelijke vragen, met name van de oppositie, verzwakt dit instrument voorraadsleden. Rede voor de SPM-fractie om zorgvuldig gebruik te maken van dit instrument:

·      OndersteuningPostNL met een signaleringsfunctie te betrekken bij de lokale Coalitie tegeneenzaamheid waar ook Trajekt en de stichting Samen voor Maastricht samenwerken met de gemeente.  

·      Problematiek ontwikkeling herontwikkeling appartementencomplex De Beyart

·      In standhouden van de dienstverleningsovereenkomst Cellebroedersstraat (priveweg)

·      Informatie-sessies stigmatisering onderwijsinstellingen / mbo-studenten

·      Voortgang/afwikkeling tramdossier

·      GeluidsoverlastA2

·      Transportcapaciteit Tennet

·      Nieuwprogramma ouderenzorg

·      Toekomstbestendigheid Aen de Wan

·      Stijgende kosten (sport)verenigingen en gemeenschapshuizen

·      Grenzen stellen aan winstlimiet zorgverleners

·      Evaluatierapport muziekgieterij

 

Belangrijke onderwerpen op de raadsagenda in 2022 waren;

JANUARI

·      Actualisatie stadsvisie 2040 waarin opgenomen waar willen we als stad naar toe als woonstad, als kennisstad, als ontmoetingsstad, als groene stad, als netwerkstad maar ook als inclusieve stad.

·      Aangenomen motie  m.b.t. de bevordering van een gezonde levensstijl in de omgeving van de scholen

·      Gebiedsgerichte samenwerkingsafspraken met de woningcorporaties met de focus op de buurten Mariaberg, Caberg-Malpertuis, Nazareth-Limmel, Daalhof en De Heeg.

·      Het nieuwbouwplan van het hoofdkantoor van DSM aan de Sint Maartenslaan.

FEBRUARI

·      De aankoopvan Ebenistendreef 100 en verkoop van compensatiegrond ten behoeve van de integrale planontwikkeling voor een kern-kindcentrum Belfort. Daarbij de toezegging vanuit het College meer dan een inspanningsverplichting te doen omde huisvesting van de ouderensociëteit Belfort te regelen.

·      Hetbeschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor het realiseren van 3 binnensport-accommodaties bij kindcentra Belfort, Scharn en de Groene Loper.

·      Motie m.b.t. het onderzoeken van de mogelijkheden en beleidsmaatregelen voor het stimuleren van de nachtcultuur.

·      Motie de onderbesteding bij de TONK-middelen beschikbaar te stellen ter stimuleringen facilitering van ondernemers en huishoudens die in financiële problemen zijn geraakt (corona-herstelfonds)

 MAART

·      Installatie nieuwe gemeenteraad. Namens de Senioren Partij Maastricht  Frans Bastiaens, Jos Boelen, Ria Makatita-Hendrix, John Steijns en Henny Willems. 

APRIL

·      Aanbieden Rekenkamer-rapport “Onderzoek naar de sturing op de transformatie van het ENCI-gebied”

·      Reparatiebestemmingsplan Grensmaas 2018 in opdracht van de Raad van State ten behoevevan de woonboten aan de Stuwweg en Bosscherweg.

·      Vaststellen bestemmingsplan Geusseltpark Scheggen 1a voor het bouwen van 336 woningen.

MEI

·      Benoeming Henny Willems als voorzitter van het Domein Sociaal

·      Benoeming van Samantha Rodolf-Lejeune en Harry Mevissen als burgerlid namens SPM

·      Motie om ook de kinderraad en de kinderburgemeester te betrekken bij de Dodenherdenking.

 JUNI

·      Benoeming Frans Bastiaens als wethouder en installatie Halil Mermi als gemeenteraadslid.

·      Vaststellenbestemmingsplan nieuwbouw appartementen Heugemerweg

·      Hetrealiseren van een nieuwe binnensportaccommodatie nabij/gekoppeld aan het gemeenschapshuisDe Boekel (De Heeg)

·      HetCollege te mandateren voor het aangaan van de centrumregeling “Beschermd Thuis,Maastricht-Heuvelland”

·      Vaststellen businesscase kindcentrum Scharn en KKC Groene Loper

JULI

·      Gebiedsvisie en voorbereidingsbesluit Trega Zinkwit

·      Vaststellen jaarrekening 2022 met een positief resultaat ad 26,8 miljoen.

·      Amendement m.b.t. uitzonderingsvergunning opkoopbescherming voor koppels met eensamenlevingscontract.

AUGUSTUS

·      Toezegging college n.a.v. schriftelijke vragen een beleidskader op te stellen voor gemeenschapshuizen.

SEPTEMBER

·      Benoeming Jan Meertens als tijdelijk raadslid ter vervanging van Halil Mermi.

·      Vaststellen verordening op de Welstands en Monumentencommissie.

·      Kadernota grond- en vastgoedbeleid.

·      Amendement m.b.t. informatieplicht College aan de gemeenteraad over strategische aankopen

OKTOBER

·      Rekenkamer-onderzoek naar het subsidiebeleid

·      StartdocumentRegionaal Beleidskader Grondstoffen / afvalbeleid.

·      Amendementover het instellen van een informele klankbordgroep t.b.v. het afvalbeleid.

·      Motievoor een onderzoek tot het instellen van een Maastrichts noodfonds voorverenigingen en maatschappelijke instellingen.

NOVEMBER

·      VaststellenBegroting 2023 met een positief resultaat maar ook een tal van onzekerheden o.a. de energieproblematiek

·      Verlaging hondenbelasting met 25%

·      Motie(Ria Makatita) inventarisatie ambities, voornemens/acties en financiën gerichtop ouderen. (Unaniem aangenomen)

·      Motiemuziekonderwijs op scholen / een educatieve impuls aan cultuureducatie op basisscholen.

·      Motieonderzoek schoolontbijt t.b.v. primair onderwijs.

·      Vaststellenprofielschets en verordening benoeming burgemeester Maastricht.

·      Benoemingvertrouwenscommissie benoeming Burgemeester Maastricht. Namens SPM werd fractievoorzitterJohn Steijns benoemd.

·      Installatienieuwe kinderburgemeester en kinderraad. Jos Boelen heeft namens de SPM zittingin de selectiecommissie.  

DECEMBER

·      Bestuursrapportage2022 waarin opgenomen het instellen van een Noodfonds Energiecrises voor (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties, gemeenschapshuizen, ondernemers en huishoudens die onvoldoende ondersteund worden door het maatregelenpakket van het Rijk.

·      Invoeren belasting Bedrijven Investeringszones voor de Beatrixhaven, Randwyck, Bosscherveld en Scharn.

·      Actualiseren gedragscode gemeenteraad, burgemeester en wethouders.

 

Communicatie

Ruim 200publicaties verschenen  op de Facebookpagina van de fractie met ruim 1.100 volgers. Met de publicaties werden gemiddeld ruim2.500 mensen bereikt met een piek van boven de 5.000. Daarnaast wist de fractie regelmatig redactionele aandacht bij De Limburger, RTV Maastricht en het sociaal media initiatief Wat Is Loos in Mestreech te generen. Vanaf december is gestart met publicaties in VIA Maastricht.  Hierbij aandacht voor standpunten en/of behaalde resultaten. In samenwerking met het partijbestuur wordt gewerkt om de nieuwe website te actualiseren en daarnaast berichten aan te leveren voor de periodieke nieuwsbrief.

De fractie als klankbord

Met de regelmaat van de klok wordt de fractie door wijkbewoners, ondernemers, organisaties, verenigingen benaderd met problemen, klachten, wensen of voorstellen die niet of niet naar tevredenheid worden opgepakt door het gemeentebestuur of de gemeenteraad.  

Een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar zijn aangekaart/opgepakt:

·      het lukraak dumpen van restafval zakken

·      GeluidsoverlastA2

·      accommodaties buitensportverenigingen

·      overlastongedierte

·      herontwikkelinglocatie BSO De Kring

·      energieproblematiek

·      dienstverlening

·      gemeenschapshuizen

·      bomenoverlast

·      exploitatieproblemenhoreca

·      OuderensoosBelfort

·      luchtkwaliteit

·      communicatieouderen

·      fietsenoverlast

·      vuurwerkoverlast

·      winkelcentrumRoserije

·      ontbrekenruimte voor zelfstandig huiskamerproject

·      overlaststadspark

·      bouwen verbouw vraagstukken

·      verkeersoverlast binnenstad

Handhaving

Voor het versterken van handhaving ( o.a. in de nachtelijke uren, het stadspark en de fietsoverlast) zijn extra middelen beschikbaar gesteld bij de begrotingsbehandeling. Voor het aanpakken van overlast is strikte toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening een absolute must.

Ouderenbeleid

Liefst 22% van de Maastrichtse inwoners zijn ouder dan 65jaar (bron: CBS). Maastricht kent echter geen integraal ouderenbeleid maar hetbeleid gericht op ouderen is versnipperd ondanks dat vanuit het Collegemeerdere malen werd uitgesproken dat ze elke steun, betrokkenheid en positieveideeën toejuicht en ze ervan overtuigd is, dat er nooit te veel aandachtgegeven kan worden aan het thema ouderenbeleid.

Het nieuw programma ouderenzorg dat in juli door ministerHelder (langdurige zorg en sport) werd gepresenteerd is voor de fractieaanleiding geweest te pleiten voor het in kaart brengen welke faciliterende, inspirerende, verbindende en ondersteunende rol de gemeente inneemt. Op initiatiefvan de fractie heeft de gemeenteraad het College de opdracht gegeven eenintegraal overzicht op te stellen waarin opgenomen de ambities, voornemens, actiesen de financiële consequenties gericht op ouderen. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 zal het eerste overzicht aan de raad moeten worden voorgelegd met gegevens vanuit de  beleidsvelden wonen, ontmoeting, gezondheid, zorg en mantelzorg, veiligheid, informatie en communicatie aan de raad moeten worden voorgelegd.  

 Buurten en wijken maken Maastricht

Schriftelijke vragen en de bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling hebben er toe geleid  dat een beleidskader voor gemeenschapshuizen zal worden opgesteld. Hiermee wordt een eerste stap gezet tot het realiseren van vrij toegankelijke, laagdrempelige, wijkgerichte ontmoetingsplekken. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord zijn voor zeven stadsdelen stadsdeelwethouders en stadsdeel-coördinatoren benoemd.

Mobiliteit

De bereikbaarheid van de stad komt steeds meer onder druk te staan als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit. Het realiseren van P&R- locaties aan de randen van de stad is en blijft dan ook punt van aandacht evenals het autoluw maken van met name de binnenstad en Wyck. De beëindiging van het tramproject door de Vlaamse regering heeft ertoe geleid dat de fractie het standpunt heeft ingenomen het dossier op nette wijze af te wikkelen waarbij de gemaakte kosten en de eerder betaalde schadeloosstelling worden betrokken. De fractiestaat in beginsel positief t.o.v. het integrale project Stad en Spoor gericht op de herontwikkeling van de Stationsomgeving.

Afvalbeleid

De inzamelingen verwerking van huishoudelijk afval  ende reiniging van de openbare ruimte maken onderdeel uit van de herijking van het afvalbeleid en het nieuw regionaal afvalbeleid in samenwerking met Meerssen en Valkenburg aan de Geul. De fractie zal toezien op het verkennen van maatwerk bij bijzondere doelgroepen en wooncomplexen.

Veiligheid

Het schriftelijk pleidooi van Henny Willems en Jos Boelen voor het toepassen van de landelijke regeling stimulering verkeersmaatregelen in met name de buurten heeft geleid tot de aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijken. De aandacht voor de (verkeers)veiligheid in de omgeving van scholen geniet daarbij prioriteit. De wateroverlast in juli 2021 heeft ervoor gezorgd dat maatregelen ter voorkoming van hoogwater ter hand zijn genomen.

Economie

De fractieheeft haar zorgen kenbaar gemaakt over de transport schaarste zoals gesignaleerd door Tennet en Enexis. Deze problematiek mag de gebiedsontwikkeling in Randwyck, ten gunste van bedrijven  en industrieën die passen in het kennisprofiel, niet belemmeren. De winkelleegstand is en blijft een punt van aandacht voor de fractie.

Onderwijs

Conform het standpunt in ons verkiezingsprogramma is de gemeentelijke ambitie “brede scholengemeenschappen met een zo ruim mogelijk aanbod van opleidingen aan beide zijden van de Maas” realiseren.  Daarentegen baart de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijszorgen. Onderwijs is een belangrijk middel voor persoonlijke ontplooiing en om duurzaam deel te nemen aan de samenleving. Het overleg tussen stadsbestuur en het MBO, HBO en WO is dan ook een voorbeeld van een gezamenlijke interesse in belang voor onze inwoners. 

Sport

Gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties als ontmoetingsplek in de wijk geniet steun van de fractie evenals de promotie voor  sport- en bewegingsstimulering van piepjong tot stokoud. De fractie is van mening dat het transitieplan voor sporthal De Heeg prioriteit geniet en dus los gekoppeld moet zijn van het centrumplan Roserij. 

Cultuur

Tot tevredenheid van de fractie heeft zij kennis genomen van het haalbaarheidsonderzoek naar de wijze waarin de Bonbonnière weer een culturele rolkan gaan vervullen. De wijziging van de subsidie-regelgeving voor amateur zang- en muziekverenigingen draagt mogelijk bij de positie in wijken en buurten te versterken en de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in de buurt te verstevigen. De betrokkenheid van bewoners bij de buurtopera Malpertuis is een schoolvoorbeeld voor cultuurparticipatie in buurten en wijken. Het toekennen van de Andre Willems Award aan Pascal Abraas is de erkenning voor de rol die harmonieën fanfares in buurten en wijken vervullen. De overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamer over het subsidiebeleid bieden voor de raad eeninstrument om o.a. de subsidie voor de Muziekgieterij te toetsen, dit is structureel nodig.  

 Milieu

Het manifest van Milieudefensie in samenwerking met Buurtbalans over het verbeteren van de luchtkwaliteit sluit enerzijds aan op de afspraken zoals uitgewerkt in het coalitie akkoord en anderzijds sluit het aan op ons uitgangspunt m.b.t. het recht op schone lucht. Het is dan ook zaak dit recht te vertalen in maatregelen door locaties met te hoge fijnstof-concentraties aan te pakken alsook de verkeersintensiteit in de binnenstad, met name op topdrukte-dagen, middels  meer P & R locaties aan de randen van de stad.

Openbaar groen

Met regelmaat van de klok bereiken klachten van bewoners over de overlast van bomen. Ze zijn te hoog en belemmeren het optimaal gebruik van zonnepanelen. Maar ook meldingen van vallende bladeren en of andere gevaarlijke situaties.  Het beschikbaar stellen van extra middelen heeft het aanpakken van achterstallig onderhoud en onveilige situaties mogelijk gemaakt. Dit wil niet zeggen dat de overlast daarmee geheel  is weggenomen.

Sociaal Domein

De toegepaste methodiek in de 50-gezinnen-aanpak wordt waar nodig verbeterd en doorgezet. Met name preventie en vroegsignalering krijgen hierbij meer aandacht. De fractie onderschrijft de ambitie meer kinderen te helpen met materiële verstrekkingen via stichtingLeergeld, het Jeugdfonds en stichting Fietsbank. Continu zijn binnen het sociaal domein de ontwikkelingen m.b.t. de WMO-voorzieningen, huishoudelijke hulp, Omnibuzz, scootmobielen de algemene voorzieningen en de huiskamerprojecten punt van aandacht. De slechte doorstroom op de woningmarkt door het onvoldoende toevoegen van levensloopbestendige woningen voor senioren en de vraag naar een betere communicatie omtrent een eventuele verhuizing is aanleiding geweest voor de fractie voor het inventariseren wat de gemeente zoal doet vanuit verschillende beleidsvelden voor ouderen. Daarin zullen de gegevens van de woonzorg-visie in moeten worden meegenomen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Nauwlettend zijn en worden de procesontwikkelingen van o.a. het ENCI-terrein, Limmel aan de Maas, Belvédère, kwetsbare buurten en de Maas-oevers gevolgd. De herijking van de herstructurering projectenWonen en Wijken heeft geleid tot nieuwe afspraken met de corporaties als onderdeel van de veerkracht van de wijken. Prioriteit binnen deze afspraken hebben de wijken Pottenberg, Mariaberg, Caberg, Malpertuis, Limmel, Nazareth en De Heeg. Ondanks de stikstof problematiek is de ontwikkeling van het Poortgebouw en de Mammoetflat in Pottenberg weer opgepakt. De corporaties Woonpunt en Servatius zijn in Caberg en Malpertuis gestart met renovatieprojecten (groot onderhoud en verduurzamen van huurwoningen)  evenals de start voor de herontwikkeling van het centrumplan Malpertuis. 

Samenwerking

Samenwerking is voor de Senioren PartijMaastricht een uitgangspunt voor beleidsvorming en uitvoering, zowel lokaal als regionaal. De gemeente Maastricht is verbonden aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. De begroting, de begrotingswijzingen en de jaarrekening worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Middels een zienswijze kan bij besluit van de gemeenteraad vervolgens op of aanmerkingen aan de betreffende gemeenschappelijke regeling kenbaar gemaakt worden. De gemeente Maastricht is de samenwerking aangegaan binnen onderstaande gemeenschappelijke regelingen;

 • GR Veiligheidsregio Limburg
 • GR Leerlingenvervoer
 • GR Historisch Centrum Limburg
 • GR Subsidiering stichting anti- discriminatievoorziening Limburg
 • GR Kredietbank Limburg
 • GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • GR Omnibuzz
 • GR GGD-Limburg
 • GR Geul en Maas
 • GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
 • GR Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland gemeenten

Met ingang van 1 juli 2022 is een wetswijziging werking getreden welke de gemeenteraad meer en betere handvatten geeft om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen en om de controlerende taken uit te voeren middels het instellen van gemeenschappelijke adviescommissie waarin raadsleden van de betrokken gemeenten zitting nemen.

Dankwoord

Raadsleden en burgerleden besteden gemiddeld tussen de 20 en 25 uur per week aan het raadswerk. Dat is alleen mogelijk indien het “thuisfront” erachter staat! Zonder die steun is het functioneren als raadslid of burgerlid niet mogelijk. Een woord van dank aan ieders “thuisfront” is dan ook zonder meer op z’n plaats. Zoals dat in Maastricht wordt gezegd: ‘nne opregte merci

Contact met de fractie:

John Steijns; 043-3617496 - John.steijns@gemeenteraadmaastricht.nl

Ria Makatita-Hendrix: Ria.Makatita@gemeenteraadmaastricht.nl

Henny Willems : Henny.willems@gemeenteraadmaastricht.nl

Jos Boelen : 043-3436864 - Jos.boelen@gemeenteraadmaastricht.nl

Halil Mermi : Halil.mermi@gemeenteraadmaastricht.nl

Jan.Meertens : Jan.meertens@gemeenteraadmaastricht.nl

Harry Mevissen : Hendrik.mevissen@gemeenteraadmaastricht.nl