12.1.22

Verslag van de fractie over 2021

Download bestand

Voor de fractie een bewogen jaar omdat wij Henny Willems als gevolg van zijn gezondheidssituatie enkele maanden hebben moeten missen. Ons burgerraadslid Jan Meertens heeft als vervanger het raadslidmaatschap voor enkele maanden waargenomen zodat wij op volle sterkte konden blijven functioneren. Een bewogen jaar ook voor de partij als gevolg van het terugtreden van wethouder Jim Janssen op 22 maart.  De fractie heeft het vertrek van een integer bestuurder en ons politiek leider als een aderlating ervaren.  Op 20 april kon de fractie echter Frans Bastiaens  bij de gemeenteraad voordragen als wethouder namens de Seniorenpartij zodat wij opnieuw als partij een vertegenwoordiger hadden binnen hetCollege van Burgemeester en Wethouders. Met grote teleurstelling heeft de fractie op 22 oktober het bericht van Imgriet Habets ontvangen waarin zij te kennen heeft gegeven op “eigen” titel het laatste jaar van deze raadsperiode af te maken.Het jaar werd afgesloten met de benoeming – conform artikel 77 van de Gemeentewet- Van John Steijns als plaatsvervangend voorzitter van de Raad op 21 december door de gemeenteraad. Ondanks de corona-problematiek werden liefst 42 raadsavonden georganiseerd waarin stadsrondes, raadsrondes en raadsvergadering onderdeel vanuit maakten. Daarnaast nog 19 extra raadsavonden waarbij onderwerpen werden behandeld in zgn. stads- en informatierondes of raadsrondes. 23 raadsavonden met stadsrondes, raadsrondes en raadsvergaderingen stonden op de agenda. Daarnaast 19 extra raadsavonden, waarbij één of meerdere onderwerpen werden behandeld in stads- en informatieronde.

Met ingang van 1 oktober kon worden gestart met een andere werkwijze met als doel meer domein-gericht te werken door onderwerpen te bundelen op één avond. Naast het bevorderen van meer samenhang met een vaste groep raad- en burgerleden is het verminderen van de tijdsbelasting hierbij eendoelstelling. Het spervuur aan schriftelijke vragen, met name van de oppositie, verzwakt dit instrument voor raadsleden. Rede voor de SPM-fractie om zorgvuldig gebruik te maken van dit instrument, zie overzicht. Ondanks de corona pandemie heeft de fractie toch een aantal werkbezoeken gebracht o.a. bij het Centrummanagement Maastricht. Ook werd door leden van de fractie deelgenomen aan verschillende cursussen, trainingen, workshops, en kennisbijeenkomsten. De SPM neemt deel aan de selectiecommissie van de kinderraad, kinderburgemeester en jeugdlintje(s). Daarnaast is SPM meerdere malen per jaar te gast bij het Bernard Lievegoed College om met leerlingen in debat te gaan over (lokale) politiek. De verbindende rol die SPM hierbij vervult wordt door de leerlingen enorm gewaardeerd.  

Belangrijke onderwerpen op de raadsagenda in 2021 waren:

•  Verbeterplan Sociaal Domein
•  Woonprogrammering 2021-2030
•  Zero Emissiezone Stadslogistiek
•  Toekomstvisie LVO op voortgezet onderwijs
•  Maastrichtse Educatieve Agenda
•  De Economische en Sociale Visie
•  De jaarrekening 2020
•  De begroting 2022

Communicatie
Op 19 januari 2019 heeft de fractie haar eigen online-nieuwskanaal geïntroduceerd. Deze zogeheten “newsroom” (Nieuwskamer) wordt ingezet om leden en burgers van Maastricht, maar ook organisaties te informeren over het werk en de standpunten van de fractie. Daarnaast hebben een aantal leden -Ludo Wijnands, José Matheij,Jan Erckens, Ad Frijns en Ronald van Dooren- gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor het plaatsen van  een opiniestuk. In totaal werden in het afgelopen jaar ruim 130 artikelen gepubliceerd. Communicatie zowel vooraf maar ook achteraf is zeker bepalend voor de positie die zowel fractie alsook partij inneemt.  Tot tevredenheid kunnen we vaststellen datSPM meer dan 1.000 vaste volgers op facebook heeft. De lokale media (De Limburger, RTV Maastricht en 1Limburg) maakt regelmatig gebruik van de items die op onze nieuwskamer worden gepubliceerd. Uiteraard worden zij ook geïnformeerd middels persberichten en de publicaties in de gemeentelijke dagmail. Daarnaast werd het afgelopen jaargebruik gemaakt van het City Magazine. De doorontwikkeling van de communicatie met de leden en de kiezers blijft echter een aandachtspunt zowel voor fractie alsook het partijbestuur. Onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur wordt de internetsite her-ontwikkeld. Het streven dat deze vernieuwde informatiebron begin januari 2022 online zal gaan.

Gerichte buurtbezoeken waarbij in gesprek wordt gegaan met buurtnetwerken, gebruikers van gemeenschapshuizen, verenigingen, ondernemers, maar vooraal burgers, is het nieuwe speerpunt naast het newsroom kanaal, dit vanuit de overtuiging  “geen beter contact dan persoonlijk contact”.  Het bestuur zal zich inzetten om de fractie een eigengezicht te geven met als gezamenlijk doel de verbinding tussen fractie en bestuur / de leden  maar ook de burger te garanderen.  Hierbij zijn voor de fractie het partijmanifest en het coalitieakkoord de basis voor het debat met het partijbestuur en de leden. De fractie heeft de oproep vanuit de AlgemeneLedenvergadering overgenomen mbt het Tram dossier. Zoals vastgesteld is voor het tracé Hasselt-Maastricht een overeenkomst gesloten voor het aanleggen vaneen tramverbinding. Als er zich substantiële nadelige (financiële) wijzigingen voordoen is dit aanleiding voor een heroverweging mbt deze overeenkomst en zal dit leiden tot intern beraad op de inzet van andere vervoersmiddelen.

De fractie als klankbord
Met de regelmaat van de klok wordt de fractie door wijkbewoners, ondernemers, organisaties, verenigingen benaderd met problemen, klachten die niet worden opgepakt, wensen en of voorstellen. Een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar zijn aangekaart/opgepakt:

•      Het lukraak dumpen van restafval zakken.
•      Geluidsoverlast A2
•      Overlast ongedierte
•      Exploitatieproblemen
•      Gemeenschapshuizen  
•      Bomen-overlast
•      Exploitatieproblemen horeca
•      Krakers problematiek
•      Fietsenoverlast
•      Vuurwerkoverlast
•      Ontbreken ruimte voor zelfstandig huiskamerproject    

Sociaal Domein:
Middels een amendement werd in maart het verbeterplan Sociaal Domein aangescherpt. Middelen voor het uitvoeren van de twaalf verbeter-sporen werden daarvoor beschikbaar gesteld. Het verbeterplan Sociaal Domein is een van de pijlers van het verbetertraject dat aansluit op het KPMG rapport. Het plan richt zich op toegang, inkoop en de interne organisatie en bestaat uit twaalf verbeter-sporen.  Daarnaast zijn de beleidsmatige maatregelen, het transformatieplan zuid-limburg en de herijking-ondersteuning wmo/inkoop de andere pijlers. De herijking inkoop wmo begeleiding en beschermd wonen moet leiden tot een betere beheersing en betaalbaarheid van de zorgkosten. Met de vaststelling van het preventie- en handhavingsplanJeugd, Alcohol en Leefomgeving wordt richting gegeven aan maatregelen voor het terugdringen van alcoholgebruik (misbruik) onder jeugdigen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Onderwijs:
Middels de motie openbaar onderwijs en LVO werd in februari uitgesproken dat de gemeenteraad onvoldoende overtuigd is dat de (financiële)continuïteit van het Openbaar onderwijs VMBO in Maastricht bij LVO geborgd is. In de Educatieve Agenda Maastricht zijn vier ambities geformuleerd t.w.;

1.    Samen voor een doorgaande ontwikkel-lijn met oog voorgelijke kansen, talentontwikkeling en gezondheid.
2.    Samen voor partnerschap
3.    Samen voor een passende plek voor elk kind, zo inclusief, kind- en thuis nabij mogelijk
4.    Samen voor toekomstbestendige en duurzame kindcentra en brede scholengemeenschappen

Sport:
In april werd de bezuiniging op openbare sport- en speelvoorzieningen teruggedraaid met de opdracht aan het College bij de begroting 2022 met een andere financiële dekking te komen en daarnaast met de buurten en specifieke doelgroepen in gesprek te gaan over verbeteringen van de voorzieningen. De ondergrens voor de heffing van vermakelijkhedenretributie werd op voorstel van de fractie samen met het CDA verhoogd van 5.000 naar10.000 bezoekers op jaarbasis. Hierdoor blijven alle amateur-sportverenigingen gevrijwaard van de heffing ad € 0,50 per bezoeker en de daaraan gekoppelde administratieve last.  

Economie:
Als gevolg van de coronapandemie werd in maart op initiatief van de fractie de motie aangenomen waarin gesteld ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen mbt de lokale belastingen cq  heffingen door uitstel van betaling te verlenen en/of aflossingsregeling te treffen. Daarnaast werd in september het tijdelijk vergunnen van extra terrasruimte in stand gehouden tot het einde van het zgn. terrasseizoen. Middels een motie werd het College gesommeerd met een concreet voorstel te komen mbt de herontwikkeling van het winkelcentrum Roserije in De Heeg. Op de valreep van dit jaar heeft het College de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het proces en de versnelde realisatie van de realisatie aangekondigd.  

Cultuur:
In samenwerking met de Philharmonie Zuid-Nederland, de provincieLimburg, Elisabeth Strouven Stichting en het kerkbestuur van de Sint Theresiakerk is het plan tot stand gekomen de Philharmonie Zuid-Nederland te huisvesten in de Sint Theresiakerk. In aansluiting op deze ontwikkeling werd middels het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet de realisatie ingezet van de lang gekoesterde Middenzaal voor o.a. onze amateurgezelschappen  

Wonen:
In september werd een duidelijk politiek signaal af gegeven mbt het verzet tegen een mega-distributieloods op het Trega-terrein in Limmel.Aanleiding hiervoor is het groot woningtekort dat er bestaat op deze specifieke locatie deels kan worden opgelost. Voortdurend schenkt de fractie aandacht aan betaalbare woningbouw mbt seniorenwoningen, woningen voor starters en studenten. Dat vanuit de impuls-middelen voor woningbouw geen euro naar Maastricht komt mag op z’n minst teleurstellend worden genoemd. Met het vaststellen van de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is hoeven goede plannen niet meer te compenseren zodat de bouw van woningen waaraan dringend behoefte bestaat gestimuleerd wordt. Vanuit de afspraken zoals vastgesteld in de woonprogrammering kunnen in eenbestemmingsplan minimum percentages betaalbare woningbouw (sociale huur en koop, middeldure huur) worden opgenomen.  

Milieu:
Het implementatieplan Zero Stadslogistiek moet leiden tot een zero emissie zone en richt zich op het beroepsmatige bestel- en vrachtvervoer met ingang van 1 januari 2025. Stadsontwikkeling Middels een amendement werd de verkeersstudie stationsomgeving aangescherpt. Onderdeel daarbij is de herinrichting van de kruising Wilhelminasingel – Sint Maartenslaan (waarbij ook de mogelijkheid van een rotonde wordt meegenomen) en de aansluiting daarvan op de Wilhelminabrug tot aan de Van Hasseltkade met als doel dit verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken. Naast een spoedige herinrichting van de gehele Groene Loper naar een 30 km zone werd het College de opdracht gegeven tot een passende weginrichting te komen gericht op de veiligheid van voetgangers en fietsers met name op het middenstuk. De reconstructie van de Tongerseweg tussen Javastraat en de grens werd opgepakt met als doel de overlast van het vrachtverkeer te verminderen en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.    

Transformatie ENCI
Naar aanleiding van de bijstelling Plan van TransformatieENCI-gebied is middels een motie het College de opdracht gegeven de nieuwe samenwerkingsvorm (stuurgroep) in stand te houden zolang het transformatieproces nog niet is afgerond. De stuurgroep heeft als verantwoordelijkheid het bewaken van de transformatie en vormt ook op de langere termijn het platform waarin van de samenwerking van betrokken partijenvorm wordt gegeven. Behalve het nakomen van verplichtingen is het van belang dat de deelactiviteiten in het gebied een integraliteit ontwikkelen in het gebied tot een meerwaarde leidt voor stad en regio.

Financiën:
De jaarrekeningen van de Gemeenschappelijke Regelingen zijnen blijven een bijzonder aandachtspunt voor de fractie.  Met name de begrotingswijzigingen bij deze samenwerkingsverbanden is en blijft een doorn in het oog voor de fractie temeer omdat de gemeenteraad nog altijd beperkte mogelijkheden heeft hierop te sturen. De precario en reclamebelasting voor het jaar 2022 werd beperkt tot de verhoging met de standaard index van 1,45% en de invoering van de vermakelijkhedenretributie werd uitgesteld tot 1 januari 2023.

Algemene zaken:
Slechtziende en blinde mensen zijn afhankelijk van hulp van anderen.  Middels het stemmen met eenStemmal en Soundbox mogelijk te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt het stemgeheim voor deze doelgroep gewaarborgd. In november werd het besluit genomen de herinvoering van stadsdeelleiders cq mensen met echte doorzettingsmacht te onderzoeken zodat het integraal werken binnen de gemeente een vernieuwde impuls krijgt. Voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie werd middels een motie in november een budget van 5 miljoen beschikbaar gesteld. Onderdeel hiervan is het invoeren van het zgn. Generatiepact. In het voorjaar van 2022 zal de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek uitsluitsel moeten geven in welke mate belangstelling bestaat binnen de organisatie. In de raadsperiode 2014-2018 werd namens Wiel Nelissen al sterk aangedrongen voor een dergelijke regeling. Op 20 april werd de kindergemeenteraad en deKinderburgemeester gepresenteerd.

Jaarrekening 2020:
De jaarrekening 2020 werd afgesloten met een positief resultaat van 7,7 miljoen. Verder kon worden vastgesteld dat het merendeel van de voorgenomen prestaties werden gerealiseerd. Het positief resultaat werd toegewezen aan de reserve Tozo (4,010 miljoen), de investeringen in de overspanning en binnenstad verlichting 0,346 (miljoen), de reserve speelvoorzieningen (0,207 miljoen) en aan de algemene reserve ((3,174 miljoen).

Begroting 2022:
De begroting voor het jaar 2022 laat een overschot zien maar geeft geen aanleiding voor pot verteren. De financiële prognose geeft wellicht wel ruimt die kan worden aangesproken tijdens de coalitie onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.