13.1.22

Over de Senioren Partij Maastricht

Download bestand

Doelstelling:
De doelstelling volgens de regelgeving uit de statuten is: “De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke politieke partij, op basis van algemeen menselijke en christelijke beginselen, de belangen van de burgers in de gemeente Maastricht, met bijzondere aandacht voor ouderen en gehandicapten, te behartigen”.

Beleid
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn om via het werk van de raadsleden - en zo mogelijk de wethouder -, invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente Maastricht middels deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarna participatie in de gemeenteraad en zo mogelijk in het college van burgemeester en wethouders.

Financiën
De inkomsten van de partij worden verkregen door contributies, bijdragen van de gekozen politici en giften van derden. Deze financiën worden duidelijk in beeld gebracht door de verlies- en winstrekening en de balans op deze website. De financiën en het vermogen worden beheerd door de penningmeester, die op elke jaarvergadering daarvan verslag doet en de controle - alsmede de verslaggeving daarvan - vindt plaats in diezelfde jaarvergadering en wordt opgenomen in de notulen van de vergadering.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur, alsmede de verschillende functies zijn vermeld op deze website onder het hoofdstuk 'organisatie'.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de partij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, die zij op vrijwillige basis verrichten. De gekozen politici krijgen een vergoeding conform de geldende maatstaven en schenken hiervan een deel aan de partijkas.

Verslaglegging
Op deze website staan onder het hoofdstuk 'verslagen' zowel het jaarverslag van de fractie alsook het jaarverslag van het bestuur, middels de notulen van de gehouden jaarvergaderingen.

ANBI
De Senioren Partij Maastricht beschikt over een RSIN, dan wel een fiscaal nummer. Dit nummer is: 8045.05.792