Huishoudelijk Reglement

Download bestand
ARTIKEL 1
Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van de Seniorenpartij Maastricht, laatste versie 20 januari 1995, en bevat bepalingen ter regeling van zaken, die niet zijn benoemd in de statuten dan wel een nadere uitwerking nodig hebben.
LEDENVERGADERINGEN
ARTIKEL 2
Tijd en plaats van de in de Statuten benoemde ledenvergaderingen worden door het bestuur bepaald.
ARTIKEL 3
1. In aanvulling op art. 17 lid 2 van de Statuten kunnen onderwerpen, die niet op de agenda van de ledenvergadering voorkomen, slechts in behandeling worden genomen, indien zulks door de ledenvergadering – met 2/3 van de ter vergadering uitgebrachte stemmen – wordt bepaald.
2. Elk lid van de Seniorenpartij Maastricht, in persoon aanwezig op de ledenvergadering, is gerechtigd amendementen en moties in te dienen en ter stemming voor te leggen aan de ledenvergadering. Voor amendementen geldt, dat zij over onderwerpen gaan, welke op de agenda van de ledenvergadering staan. Moties kunnen buiten de agenda worden ingediend. Een amendement en motie is aangenomen, indien er een meerderheid van stemmen, zoals beschreven in art. 16 van de Statuten, vóór heeft gestemd. In alle andere gevallen wordt het amendement of motie als verworpen aangemerkt.
ARTIKEL 4
1. De voorzitter is belast met de leiding, zowel van de ledenvergadering als van de bestuursvergaderingen.
2. De secretaris maakt de notulen van zowel de ledenvergadering als van de bestuursvergaderingen, voert de bestuurlijke correspondentie en brengt jaarlijks aan de leden een verslag uit over het verenigingsjaar.
3. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging en zorgt voor de inning van de contributies.
4. Het bestuur heeft te allen tijde recht op inzage in de boeken van de penningmeester.
5. Op de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar legt de penningmeester namens het bestuur rekening en verantwoording af van het financiële beheer.
6. De ledenvergadering beslist, gehoord hebbende het verslag van de kascontrolecommissie, omtrent de goedkeuring van de rekening en de décharge van het bestuur. Deze kascontrolecommissie wordt telkens voor het volgend jaar door de ledenvergadering gekozen. De ledenvergadering kiest tevens een reserve lid van de kascontrolecommissie, die bij ontstentenis van een van de twee leden deze kan vervangen.
BESTUUR
ARTIKEL 5
1. Het bestuur stelt kandidaten voor de bestuurszetels voor. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede de namen van de door het bestuur voorgestelde kandidaten worden tegelijkertijd met de in art. 17 van de Statuten bedoelde oproeping voor de ledenvergadering ter kennis gebracht van de leden.
2. De leden kunnen eventuele tegenkandidaten tenminste drie dagen vóór de ledenvergadering schriftelijk indienen bij het bestuur. De kandidaatstelling vanwege de leden moet voorzien zijn van handtekeningen van tenminste vijf leden en de schriftelijke bevestiging van de kandidaat, dat hij bereid is de kandidatuur te aanvaarden. Ieder lid kan slechts één kandidaat stellen.
3. Onmiddellijk na de vergadering dragen aftredende bestuursleden hun functie over aan hun opvolgers.
KANDIDAATSTELLING VOOR DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
ARTIKEL 6
Personen, die geïnteresseerd zijn in een plaats op de kandidatenlijst, dienen lid te zijn van de Seniorenpartij Maastricht en kunnen een schriftelijke sollicitatie indienen bij de secretaris van de vereniging.
ARTIKEL 7
1. Het bestuur doet aan de leden van de vereniging een voorstel met betrekking tot het aantal, de namen en de volgorde van de kandidaten. De hoogst geplaatste kandidaat wordt als lijsttrekker aangeduid.
2. Het bestuur kan het maken van deze voordracht delegeren aan een door hem in te stellen kandidatencommissie.
3. Op basis van genoemde voordracht legt het bestuur vervolgens een voorstel van de door het bestuur beoogde lijsttrekker, alsmede een afzonderlijk voorstel van de overige kandidaten op de kandidatenlijst, als bedoeld in lid 1 hierboven, voor aan de ledenvergadering. Het voorstel van de beoogde lijsttrekker kan afzonderlijk van het andere voorstel in een aparte ledenvergadering worden behandeld.
4. Aan plaatsing op de kandidatenlijst, ook als lijsttrekker, wordt de voorwaarde verbonden van ondertekening van een door het bestuur op te stellen convenant, waarin de kandidaat zich verplicht om zich te houden aan het programma van de partij, alsmede aan het door de fractie af te spreken beleid, e.e.a. voorzien van de gevolgen in geval van niet nakoming van deze verplichtingen. Tevens kan dit convenant een financiële afspraak inhouden.
5. De ledenvergadering stemt over de door het bestuur voorgedragen lijsttrekker en afzonderlijk over de door het bestuur voorgedragen lijst van overige kandidaten, in beide gevallen door middel van een schriftelijke stemming, in het laatste geval in een speciaal daartoe opgeroepen ledenvergadering.
6. Indien de ledenvergadering de door het bestuur voorgedragen lijsttrekker afwijst, zal het bestuur zich beraden over een nieuwe beoogde lijsttrekker, die dan binnen vier weken weer ter goedkeuring zal worden voorgedragen aan de ledenvergadering.
7. Indien de ledenvergadering de door het bestuur voorgedragen lijst van overige kandidaten afwijst, dient het bestuur dit gehele voorstel in te trekken en zich te beraden over een nieuwe lijst, die dan door het bestuur binnen vier weken weer ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de ledenvergadering.
ARTIKEL 8
Na de vaststelling van de kandidatenlijst wordt het bestuur belast met de verdere afwikkeling en indiening van de kandidatenlijst volgens de wettelijke voorschriften.
BURGER-RAADSLEDEN
ARTIKEL 9
De fractie kan worden ondersteund door burger-raadsleden.
ARTIKEL 10
Burger-raadsleden worden in overleg met het bestuur door de fractie ter benoeming voorgedragen aan de Gemeenteraad, nadat zij tenminste drie maanden hun bekwaamheid en geschiktheid hebben bewezen.
PRIVACY VAN DE LEDEN
ARTIKEL 11
1. Alle persoonsgegevens, die het bestuur van de leden ontvangt (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht en eventueel e-mailadres) zullen door het bestuur of individuele bestuursleden alleen gebruikt worden ten behoeve van de doeleinden van de vereniging. Zij zullen uitdrukkelijk niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of doeleinden, anders dan noodzakelijk voor het bijhouden van het ledenbestand en om met de leden te kunnen communiceren over al hetgeen hen en de vereniging aangaat.
2. Alleen de secretaris, de penningmeester en het bestuurslid, dat specifiek belast is met de ledenzaken, hebben toegang tot deze persoonsgegevens om hun taken te kunnen vervullen: het aanschrijven van de leden, het innen van de contributies en het verkrijgen van inzicht in de omvang en de samenstelling van het ledenbestand.
ONVOORZIENE EN NIET GEREGELDE ZAKEN
ARTIKEL 12
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Jan Voorvelt
Voorzitter
Margot Partouns-Sondeijker
Secretaris